POSLOVNIK IO SVIZ/IJS

 

Splošne določbe

Čl. 1

Izvršni odbor SVIZ/IJS (kasneje IO) posluje v skladu s statutom SVIZ/IJS in tem pravilnikom.

Sklicevanje sestanka IO

Čl. 2

Sestanek IO lahko skliče predsednik, podpredsednik ali najmanj trije člani IO.

Sklic sestanka IO s predlogom dnevnega reda in gradivi se pošlje članom IO praviloma najkasneje 1 dan pred sestankom. Izjemoma se lahko gradivo predloži na sestanku IO. Tip sestanka v smislu 8. člena se določi v gradivu.

Udeležba na sestanku

Čl. 3

Člani imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo sestankov IO, sodelujejo v razpravah in pri sprejemanju odločitev.

O udeležbi članov IO se vodi evidenca in na podlagi ugotavljanja navzočnosti na začetku sestanka IO in ob glasovanju.

Če se posamezni član trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži sestanka IO, se to posebej zabeleži v zapisniku, člani IO pa lahko glasujejo o predlogu za zamenjavo takega člana IO.

Čl. 4

Na sestanek IO so lahko povabljeni strokovnjaki, predstavniki organov in institucij, člani IO. Sestanek IO je lahko odprt za javnost, za člane SVIZ/IJS ali za člane IJS.

Odločitev iz prejšnjega odstavka sprejme IO ali predsednik.

Potek sestanka

Čl. 5

Sklicatelj (predsedujoči) začne sestanek IO s predlogom dnevnega reda in ugotovitvijo sklepčnosti IO.

Kot prvo točko dnevnega reda praviloma obravnava in sprejme zapisnik sestanka in poročilo o uresničevanju sklepov.

Čl. 6

Člani IO glasujejo o predlogu dnevnega reda, njegovi razširitvi oz. umiku določene točke dnevnega reda.

Čl. 7

Na sestanku IO se razpravlja o vprašanjih, ki so predmet reda.

Čl. 8

Če predsedujoči ugotovi, da razpravljalec govori o vprašanjih, ki niso predmet dnevnega reda, ga na to opozori. Če razpravljalec opozorila ne upošteva, mu lahko predsedujoči odvzame besedo.

Sestanki IO so dveh tipov: usmerjeni in splošni. Razprave na usmerjenih sestankih so časovno omejene v celoti in glede razpravljanja vsakega razpravljalca. Na splošnih sestankih ni časovne omejitve posameznih ali skupinskih razprav.

Čl. 9

Predsedujoči razpravo vodi, jo usmerja, zaključi in vzdržuje red na sestanku.

Vsak član IO ali povabljeni na sestanek IO lahko predlaga dopolnitev sprejetih stališč, sklepov in odločitev.

Če IO o zadevi, ki jo je obravnaval, ni zaključil razprave oz. če ni pogojev za odločanje, se lahko razprava oz. odločanje preloži na naslednji sestanek.

Odločanje

Čl. 10

IO sprejema odločitve, če je navzoča večina članov.

Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov IO.

Glasovanje je praviloma javno. Na zahtevo katerega koli člana IO je glasovanje tajno. O predlogu, ki je bil z glasovanjem zavrnjen, se ne more ponovno odločati na istem sestanku. Člani IO, ki niso navzoči na seji, lahko v primeru nesklepčnosti sestanka IO o predlogih oz. sklepih glasujejo po el. pošti.

Če točka dnevnega reda ni bila najavljena pred sestankom IO in ima finančne posledice, mora biti sprejeta s konsenzom (nihče proti, več kot pol za).

 

Predsednik

Čl. 11

Predsednik IO predstavlja IO ter vodi njegovo delo. Predsednik

Blagajnik

Čl. 12

Blagajnik SVIZ/IJS

Poslovnik sprejet na sestanku IO 19 .04. 1995 in velja s tem dnevom.

Dopolnjen 12. 09. 2002 na seji IO.

 

Za IO SVIZ/IJS

Doc. Dr. Matjaž Gams