Sindikat Instituta "Jožef Stefan"

L J U B L J A N A

 

PRAVILNIK O SOLIDARNOSTNI POMOČI

 

IO SVIZ/IJS je skladu z 8. členom Statuta SVIZ/IJS na svoji redni seji 8/15 dne 21. 5. 2015 sprejel novi pravilnik o solidarnostni pomoči, ki ga je dopolnil na seji 5/2018 dne 14. 3. 2018.

 

1. člen

Ta pravilnik določa način oblikovanja sredstev ter merila in kriterije za dodeljevanje solidarnostne pomoči članom SVIZ/IJS. Člani imajo pravico do solidarnostne pomoči po treh mesecih članstva, če poravnajo predpisano članarino.

 

2. člen

Solidarnostno in finančno pomoč se članom zagotavlja postopno, tako da se pomoč najprej uveljavi v okviru SVIZ/IJS, nato na SVIZ OO Ljubljane in okolice in končno na GO SVIZ Slovenije.

 

3. člen

Na ravni SVIZ/IJS o dodelitvi in dejanski višini solidarnostne pomoči odloča IO SVIZ/IJS. Predlog za dodelitev solidarnostne pomoči poda član SVIZ/IJS.

 

4. člen

Predlog za dodelitev solidarnostne pomoči mora vsebovati:

-           Osnovne podatke o članu, člansko številko in številko njegovega tekočega računa.

-           Opis razloga in dejanskega stanja za dodelitev pomoči.

-           Dokumentacijo, ki dokazuje resničnost navedb.

-           Druga možna dokazila.

 

5. člen

Solidarnostna pomoč se dodeli članu v naslednjih izrednih primerih:

-           Smrt ožjega družinskega člana (ožji družinski člani so: zakonec, izvenzakonski partner, otroci, izvenzakonski otroci, posvojenci, ki jih je član po zakonu dolžan preživljati in jih tudi dejansko preživlja).

-           Težje zdravstvene težave (bolezen člana ali njegovega ožjega družinskega člana), zaradi katerih član zaide v večje finančne težave.

-           Elementarne nesreče, požari in drugi nepredvidljivi dogodki.

-           Ob nenadni smrti člana SVIZ/IJS se lahko dodeli pomoč njegovi družini.

-           V primeru drugih izjemno težkih življenjskih dogodkov.

 

Najvišja višina dodeljene solidarnostne pomoči je 400 EUR. Ta višina se lahko spremeni na osnovi sklepa letne skupščine SVIZ/IJS.

Član SVIZ/IJS ima pravico do dodelitve solidarnostne pomoči ob upoštevanju zgornjih navedb vsake dve leti razen v primeru elementarnih nesreč.

 

6. člen

Solidarnostna pomoč se prekliče:

-           Če so bili navedeni neresnični podatki.

-           Če je bila predložena neresnična dokumentacija.

-           Če dokumentacija ni bila predložena v dogovorjenem roku.

-           Če članarina ni bila plačana.

V primeru prejšnjega odstavka mora član, na podlagi sklepa IO o preklicu, vrniti celoten znesek z zakonitimi zamudnimi obrestmi in vsemi nastalimi stroški.

 

7. člen

Zoper odločitve iz prejšnjega člena tega pravilnika je dopustna pritožba v osmih dneh na IO SVIZ/IJS od zavrnitve solidarnostne pomoči. Odločitev IO SVIZ/IJS je po prejemu in ponovni presoji pritožbe dokončna.

 

8. člen

Solidarnostna pomoč se izplačuje do porabe vseh namenskih sredstev v tekočem letu.

 

9. člen

Pravilnik sprejme IO SVIZ/IJS na osnovi svojega statuta. Usklajen je s SVIZ-ovim Pravilnikom o solidarnostnih in finančnih pomočeh.

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot to velja za njegov sprejem.

Dopolnjeni pravilnik začne veljati s 1. 4. 2018.

Predsednik Sindikata SVIZ/IJS:

Prof. dr. Jože Pungerčar