Spoštovane članice in člani!

 

 

Ker v letošnjem letu zaradi izrednih razmer, epidemije covida 19, ne moremo izvesti letne skupščine v običajni obliki, in sicer tako, da izvedemo srečanje vseh članov, smo na seji Izvršilnega odbora (IO) SVIZ/IJS dne 3. 6. 2020 sklenili, da del te naloge prevzame IO. Tako vam pošiljamo podatke o poslovanju v lanskem leta  2019 in glasovnico za koriščenje sredstev v letošnjem letu 2020, na kateri se boste lahko odločili za eno od dveh variant (A ali B) porabe sredstev v letošnjem letu.

 

V prvem delu vam pošiljamo:

 

- kratko poročilo o delu v lanskem letu 2019,

- dve tabeli “Izkaza uspeha” poslovanja SVIZ/IJS v lanskem letu 2019,

- poročilo Nadzornega odbora za 2018 in

- tabelo “Finančni plan, dva predloga porabe – Plan A in Plan B – za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020”  

 

Pregled našega poslovanja je pregledal Nadzorni odbor v sestavi Peter Panjan, Mitja Lasič in Tina Dokl, ki ugotavlja, da je bilo naše poslovanje v skladu s predpisi.

 

V drugem delu pošiljamo “Glasovnico”, za katero vas prosimo, da jo izpolnjeno vrnete Metki Štraus P. takoj ali najkasneje do srede, 10. 6. 2020.

 

Prejete izpolnjene glasovnice bo pregledala 3-članska strokovna komisija v sestavi: Katica Mojca Ernestl (predsednica), Neža Kozina Garbajs (članica) in Ana Marija Horvat (članica).

 

Z lepimi pozdravi, ostanite zdravi.

 

 

Ljubljana, 4. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

 

V imenu Izvršilnega odbora:

 

 

 

Prof. dr. Jože Pungerčar

Predsednik SVIZ/IJS

 

 


 

 

1) Poročilo o delu SVIZ/IJS v letu 2019:

 

·         Seje IO SVIZ/IJS predvidoma na 14 dni in delovni sestanki v ožjem zasedbi, predvsem po potrebi

·         Zastopanje naših interesov v SVIZ-u Slovenije:

Glavni odbor (J. Pungerčar)

Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti (J. Pungerčar, predsednik)

Sekcija administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev  (M. Štraus P.)

Odbor za mlade  (B. Črnič, vodja)

Odbor za ženska vprašanja (T. Martun)

SK VŠZ Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice (naši sindikalni zaupniki, vseh 5)

·         Posreden vpliv na politično dogajanje preko Državnega sveta (M. Gams, B. Štrukelj)

·         Prisotnost na sejah ZS IJS (I. Zajc, I. Falnoga) in UO IJS (J. Pungerčar, član)

·         Informiranje članstva o aktivnostih sindikata po elektronski pošti

·         Pojavljanje v medijih in sestanki na MIZŠ (preko SVIZ, J. Pungerčar)

·         Aktivnosti v Organizacijskem odboru Shoda za znanost (J. Pungerčar)

·         Sodelovanje preko SVIZ-a pri pripravi novega Zakona o znanstvenoraziskovalno in inovacijski  dejavnosti (ZZRID, B. Nedoh član delovne skupine) in pogajanjih za višje plače (spremembe in dopolnitve KPRD, J. Pungerčar)

·         V septembru 2019 smo se udeležili shoda za podnebno pravičnost

·         Več srečanj z vodstvom IJS (v ožji zasedbi, ob koncu leta IO)

·         Srečanje s predstavniki Hrvaškega sindikata znanosti in visokega šolstva

·         Pomoč delavcem pri posredovanju pravne pomoči preko SVIZ-a

·         Udeležba na sestankih in protestnih zborovanjih, organiziranih s strani SVIZ Slovenije in drugih sindikatov

·         Posredovanja mnenj na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)

·         Denarna pomoč pri nakupu šolskih potrebščin    

·         Več sindikalnih izletov (člani in nečlani; Romunija, Italija, Avstrija)

·         Več solidarnostnih pomoči našim članom                                                                              

·         Sindikalni piknik (za člane sindikata in njihove svojce)

·         Prvomajski shod na Rožniku

·         Udeležba na SVIZ zimskih športnih igrah                

·         Organizacija in izvedba novoletne obdaritve otrok v spremstvu staršev za vse sodelavce instituta

·         Merjenje kostne mase, pregled dojk in prostate z ultrazvokom                   

·         Vstopnice (Drama, MGL, Opera, CD, Ljubljanski festival, Arena Stožice, Špas teater, City Teater, Filharmonija, Center urbane kulture Šiška)

·         Atlantis – vodno mesto (paket bazeni, posamezne vstopnice: Dežela savn, termalni tempelj in svet doživetij)

·         Smučarske karte (subvencija)    

·         Jubilejne nagrade (za člane sindikata višje kot nečlane)                                  

·         Šport Ljubljana, znižane vstopnice za  Kolezijo  in ostale dejavnosti po pogodbi, za vse sodelavce instituta (– 10 %)

·         Sklad vzajemne pomoči                                                                

·         Participacija počitniških kapacitet IJS za člane sindikata (– 15%)

Anketa o zadovoljstvu prehranjevanja v menzi

 

2) Izkaz uspeha od 1. 1. do 31. 12. 2019, ki je bil predstavljen na zadnji seji IO SVIZ/IJS, dne 3. 6. 2020:

 

 

Izkaz uspeha 1. 1.2019–31. 12. 2019

 

 

 

Prihodki od članarin

20.839,23

Prihodki od vračil za vstopnice

1.767,24

Prihodki od vračil za izlet

7.130,80

Prihodki od vračil Atlantis

13.291,00

Prihodki od vračil Krvavec

900,00

Prihodki od obresti

1,99

 

 

Skupaj prihodki

43.930,26

 

 

Stroški strokovne literature

413,19

Stroški reprezentance, piknika

1.502,80

Stroški plačilnega prometa

383,49

Stroški zdravstvenih storitev

210,00

Stroški izdelave bilance

390,00

Stroški solidarnostne pomoči

2.800,00

Stroški za vstopnice

3.931,61

Stroški subvencije za šolske knjige

5.985,00

Stroški izleta

9.867,20

Stroški Atlantisa

19.345,00

Stroški počitniških kapacitet IJS

2.195,87

Stroški participacije za smučanje Krvavec

1.200,00

Drugi stroški

4,50

Skupaj stroški

48.228,66

 

 

 

-4.298,40

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Izkaz uspeha 1. 1.–31. 12. 2019, kumulativno

 

 

 

 

 

Prihodki od članarin

20.839,23

 

Prihodki od vračil za vstopnice

1.767,24

 

Prihodki od vračil za izlet

7.130,80

 

Prihodki od vračil Atlantis

13.291,00

 

Prihodki od vračil Krvavec

900,00

 

Prihodki od obresti

1,99

 

Prihodki pretekla leta

44.860,93

 

Skupaj prihodki

88.791,19

,19

 

 

 

 

 

 

Stroški strokovne literature

413,19

 

Stroški reprezentance, piknika

1.502,80

 

Stroški plačilnega prometa

383,49

 

Stroški zdravstvenih storitev

210,00

 

Stroški izdelave bilance

390,00

 

Stroški solidarnostne pomoči

2.800,00

 

Stroški za vstopnice

3.931,61

 

Stroški subvencije za šolske knjige

5.985,00

 

Stroški izleta

9.867,20

 

Stroški Atlantisa

19.345,00

 

Stroški počitniških kapacitet IJS

2.195,87

 

Stroški participacije za smučanje Krvavec

1.200,00

 

Drugi stroški

4,50

 

Skupaj stroški

48.228,66

 

 

 

 

 

40.562,53

 

 

 

Kratko pojasnilo:

 

Naša blagajničarka Regina Gruden je izkaz uspeha za leto 2019 posredovala na AJPES v zakonskem roku, in sicer do 28. februarja 2020; poslovali smo v skladu plana B, sprejetega v lanskem letu.

 

Nekoliko smo prekoračili le postavke za nakup smučarskih kart in počitniških kapacitet, kar pa nam omogoča postavka Nerazporejena sredstva. Na prvi pogled izgleda, da smo prekoračili nakup kart za Atlantis, vendar je moral biti prispeli račun v celoti poravnan v roku, to je do konca lanskega leta, denar od kart pa je prihajal od porabnikov še v mesecu januarju in februarju letošnjega leta.

 

 


 

 

3) Finančni plan in dva predloga porabe – Plan A in Plan B – za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020, ki so bili podani in sprejeti na seji IO dne 3. 6. 2020

 

 

Sredstva  (EUR)

Plan
2019

Realizacija 2019

Razlika

Plan A

2020

Plan B

2020

(članarina

(članarina

~20.800,00)

~20.800,00)

Pomoč pri nakupu šolskih

potrebščin

6.000,00

5.985,00

15,00

6.000,00

6.000,00

Sklad solidarnostne pomoči

3.000,00

2.800,00

200,00

3.000,00

3.600,00

Sindikalni piknik

1.600,00

1.502,80

97,20

1.600,00

1.500,00

Vstopnice za Opero, Cankarjev

dom, Lj. festival idr.

2.500,00

2.164,37

335,63

2.500,00

2.500,00

Sindikalni izlet

4.000,00

2.736,40

1.263,60

3.500,00

2.500,00

Pregled dojk (UZ), merjenje kostne

mase, pregled prostate (UZ)

600,00

210,00

390,00

800,00

800,00

Atlantis

4.000,00

6.054,00

-2.054,00

4.000,00

2.000,00

Subvencioniranje počitniških

kapacitet na IJS v obsegu 15 oz. 20 %

2.000,00

2.195,87

-195,87

2.500,00

3.500,00

Stroški poslovanja SVIZ/IJS

1.200,00

1.191,18

8,82

1.200,00

1.200,00

Participacija pri nakupu

smučarskih kart

1.000.00

1.200,00

-200,00

1.200,00

1.200,00

Nerazporejena sredstva

1.100,00

0

1.100,00

1.000,00

2.500,00

Skupaj:

27.000,00

26.039,62

960,38

27.300,00

27.300,00

 

 

Kratko pojasnilo:

 

V drugem, alternativnem načrtu razreza porabe sredstev za letošnje leto (plan B) smo v primerjavi s planom A predvideli nekoliko drugačno porabo pri nekaterih aktivnostih, saj ne vemo, ali jih bomo lahko zaradi izrednih razmer izvedli v takšnem obsegu (v preostanku leta) kot prejšnja leta:

 

-          Nekoliko smo znižali sredstva za Sindikalni piknik, Sindikalni izlet in Atlantis.

-          Sredstva smo povečali za Sklad solidarnostne pomoči in Subvencioniranje počitniških kapacitet na IJS.

-          Sklad nerazporejenih sredstev smo povečali z namenom, da bomo lahko v drugi polovici leta sredstva prerazporejali, jih namenili za dodatno subvencioniranje ali kakšne druge aktivnosti.

 

Povečanje porabe sredstev glede na predvideni prihodek v letu 2020 bomo izvedli na račun porabe dela zbrane akumulacije iz preteklih let.