Ugodnosti


Ugodnosti, ki jih lahko koristijo člani/ce sindikata IJS (SVIZ/IJS)

Vzajemna pomoč

Do vzajemne pomoči (posojila) so upravičeni le člani/ce sindikata v višini 390 EUR. Posojilojemalci vračajo posojilo v šestih enakih mesečnih obrokih, ki jih računovodsto IJS trga od njihovih plač in jih nakazuje na žiro račun sindikata IJS. Prijave za dodelitev posojila (lahko tudi po telefonu) sprejema blagajničarka SVIZ/IJS, Regina Gruden in jih po datumu prijave uvršča na čakalno listo. Posojila (zmanjšana za 1%, ki ga prejme blagajnik za svoje dodatno delo) nakazuje blagajnik na tekoče račune posojilojemalcev enkrat mesečno. Posojilo je brezobrestno. Član sindikata se ne more uvrstiti na čakalno listo, dokler ne odplača prejšnjega posojila. Sredstva vzajemne pomoči se izplačujejo na podlagi Pravilnika o blagajni vzajemne pomoči SVIZ/IJS.

Solidarnostna pomoč

Člani/ce sindikata IJS so upravičeni do nepovratne solidarnostne pomoči v višini do 400 EUR v izrednih primerih (smrt člana/ice ali ožjega družinskega člana, težja bolezen, naravna nesreča – poplava, požar ipd.). Prošnjo je potrebno pisno utemeljiti. Skupna višina solidarnostne pomoči je omejena z letnim finančnim planom. Prošnjo za dodelitev sredstev je potrebno poslati sindikalnemu zaupniku in se obravnava na seji Izvršilnega odbora SVIZ/IJS. Sredstva se dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o solidarnostni pomoči.

Konto vstopnice

Članom/icam je omogočen ogled predstav v MGL, Opera, balet, Drama, Ljubljanski festival in Cankarjevem domu (CD). Sindikat plača polovico vrednosti vstopnice oz. največ 8,35 EUR, če je vstopnica dražja od 16,69 EUR. Postopek za pridobitev stopnic je sledeč: pokličete sindikalnega zaupnika (tel: 3295 ali 041 233 815) ali pošljete el. pošto (metka.straus@ijs.si), poveste, katero predstavo bi si radi ogledali, za vse ostalo poskrbi sindikalni zaupnik in vam vstopnice pošlje po interni pošti. Vstopnico v celoti plača sindikat, potem pa vam polovico vrednosti vstopnice oz. več, če je vrednost vstopnice višja od 16,69 EUR, odtrgajo pri plači.

Sindikalni izlet

SVIZ/IJS vsako leto organizira izlet pri katerem imajo prednost prijave člani/ce in njihovi ožji družinski člani (mož, žena in otroci). Sindikat pokrije stroške za člane/ice sindikata) v višini, ki jo določi IO SVIZ/IJS.

Preventivni pregled dojk z ultrazvokom

Sindikat plača polovico cene preventinega pregleda dojk z ultrazvokom, ki ga članice sindikata lahko opravijo v Medicus, Barjanska cesta 62/D.

Osteoporoza

Sindikat plača v celoti merjenje gostote kostne mase članicam sindikata, ki so lansko leto dopolnile 45 let in več. Možnost pregleda je vsako drugo leto.

Pregled prostate z ultrazvokom

Sindikat plača v celoti pregled prostate članom sindikata, ki so lansko leto dopolnili 45 let in več. Možnost pregleda je vsako drugo leto.

Pomoč za nakup šolskih knjig

Prejmejo vsi člani/ce, katerih otroci obiskujejo osnovno ali srednjo šolo. Višina pomoči je odvisna od števila otrok. Člani in članice prejmejo vsako leto seznam otrok, za katere bodo prejeli pomoč. Aktivnosti v zvezi s pomočjo se pričnejo v septembru.

Rekreacija

Atlantis - vodno mesto

Vse v zvezi z rekreacijo si lahko ogledate na: http://ijs-sviz.ijs.si/telovadnice.htm