Sindikat Instituta "Jožef Stefan"

            L J U B L J A N A

 

 

Z A P I S N I K

 

 

skupščine sindikata SVIZ/IJS dne 10. 4. 2013, z začetkom ob 14.30, v Veliki predavalnici IJS na Jamovi cesti 39.

 

Prisotnost:     13 članov/ic sindikata.

 

 

Dnevni red:

 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva

 

2. Poročilo o delu sindikata v letu 2012 (predsednik, nadzorni odbor, blagajnik)

 

3. Plan dela in finančni plan 2013

 

4. Razno

 

 

Ad 1)

 

Prisotni člani Skupščine SVIZ/IJS so soglasno potrdili dnevni red, ki je bil izglasovan na seji Izvršnega odbora (IO) SVIZ/IJS 3. 4. 2013 in izvolili delovno predsedstvo: Ceneta Filipiča kot predsednika ter Lidijo Jarni in Dejan Ratkovič kot podpredsednika.

Delovno predsedstvo je na podlagi Statuta SVIZ/IJS ugotovilo, da skupščina ni sklepčna (prisotna mora biti več kot polovica članov). Ne glede na dejstvo, da je težko zbrati na skupščini polovico članov sindikata, bi si želeli večjo prisotnost članic in članov na letni skupščini.

Člani sindikata bodo poročila, finančni plan in predloge sklepov skupščine prejeli po elektronski pošti, volilne lističe pa osebno po interni pošti, da bodo lahko s tajnim glasovanjem izrazili svojo voljo. Delovno predsedstvo bo ugotovilo rezultat glasovanja in ga objavilo.

 

Ad 2)

 

Predsednik SVIZ/IJS, J. Pungerčar, je prisotne seznanil z delom sindikata v letu 2012. Volitve 15 članov IO SVIZ/IJS in 3 članov Nadzornega odbora (NO) SVIZ/IJS so potekale v mesecu decembru, tako da od januarja letošnjega leta delujemo v novi sestavi.

Vsak član IO SVIZ/IJS ima lahko svojega namestnika, ki si ga član izbere sam. Namestniki imajo enaka pooblastila kot redni člani, tako da so seje lahko sklepčne.

 SVIZ Slovenije nas je opozoril, da se naši mandati ne prekrivajo z njihovimi in so zamaknjeni za dve leti. To je posledica dejstva, ker smo mi imeli svoj Statut napisan prej kot oni, kar sicer ni nič narobe, bilo pa bi bolj praktično, da bi se uskladili.

 

Praviloma se člani IO na delovnih sestankih srečujemo vsaka dva tedna, po potrebi večkrat. J. Pungerčar je pojasnil, da kljub pritožbi in dopisa Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ-a Slovenije našemu sindikatu SVIZ/IJS M. Gams ostaja sindikalni zaupnik, kajti menimo, da v statutu SVIZ-a Slovenije ni jasno definiran pojem »vodje«.

Tako kot vsako leto smo tudi v lanskem letu dosegli zastavljene cilje: imeli smo piknik, dva izleta, izplačali smo pomoč staršem za šolske knjige, dodelili nepovratna solidarnostna sredstva, organizirali novoletno obdarovanje otrok vseh sodelavcev Instituta, pomagali pri posredovanju pravne pomoči posameznikom in opravili še veliko drugih nalog (glej prilogo Letno poročilo).

Ugotavljamo, da je bilo delo sindikata v lanskem letu na naši ustanovi zelo uspešno. Poleg redne dejavnosti, ki jo izvaja IO SVIZ/IJS s pomočjo sindikalne pisarne, smo bili lansko leto vključeni v dve veliki stavki ter v demonstracije. Na shodih smo glasno izražali svoje zahteve in od vlade zahtevali, da se kljub težkim finančnim razmeram v Sloveniji (tudi na račun korumpiranih gospodarstvenikov in politikov) dodatno ne zniža masa plač za javne uslužbence ter da vlada odstopi od zmanjševanja pravic javnih uslužbencev.

Nekaj nam je uspelo, nekaj ne, vendar se moramo boriti dalje, saj so razmere zelo težke.

 

Na poročilo o delu sindikata IJS za leto 2012 prisotni člani skupščine niso imeli pripomb.

 

Ad 3)

 

R. Gruden je prisotne seznanila s poročilom Nadzornega odbora SVIZ/IJS o pregledu finančnega poslovanja SVIZ/IJS za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012.

Iz poročila je razvidno, da je poslovanje sindikata bilo vodeno v skladu s predpisi (glej prilogo Poročilo o pregledu finančnega poslovanja) in smo leto, kljub bojazni, da se bo število članov zmanjšalo in naše bruto plače znižale, končali pozitivno.

R. Gruden je pojasnila  postavko sklada vzajemne pomoči, kjer opaža med člani vedno večje potrebe po uporabi teh sredstev ter porabo postavke za izlet, katere del dohodka se je prenesel iz predpreteklega leta v lansko leto (glej priloženo tabelo – izkaz uspeha). Ugotavljamo, da zdravstvene storitve uporablja vedno manjše število ljudi, nekaj tudi na račun programov zdravstvene preventive, ki jo omogoča država s presejalnimi programi. Kljub temu bomo, tako kot smo sklenili na seji IO SVIZ/IJS 3. 4. 2013, sodelavke in sodelavce pozvali, da se v večji meri udeležijo pregledov merjenja kostne mase, kot tudi pregledov dojk in prostate z ultrazvokom.

 

Predsednik sindikata J. Pungerčar je predstavil glavne točke dela sindikata v letu 2013, med katerimi je izpostavil:

·        Nadaljevanje utečenih aktivnosti sindikata, kot so zastopanje članov/ic v UO IJS, ZS IJS, v parlamentarnem Odboru za znanost, SVIZ-u Slovenije idr.

·        Posodobitev Statuta SVIZ/IJS in pregled naših drugih sindikalnih pravilnikov. Spremembe in dopolnitve bi potrdili na izredni skupščini, ki bi bila jeseni.

·        Izpolnitev varčevalno naravnanega finančnega plana SVIZ/IJS.

·        Pridobivanje novih članov.

·        Z vodstvom IJS je potrebno doseči dogovor o možnosti vplačevanja individualnega prostovoljega dodatnega zavarovanja iz bruto plače zaposlenega delavca.

·        V letošnjem letu bomo skušali posodobiti spletno stran SVIZ/IJS.

 

J. Pungerčar je prisotnim predstavil tudi predlog finančnega plana za leto 2013, ki ga je obravnaval IO SVIZ/IJS na seji 3. 4. 2013 in ki je bil kasneje dopolnjen s predlogom bivšega predsednika SVIZ/IJS M. Gamsa. Večinsko smo sprejeli kompromis, ki smo ga zapisali v tabelo (glej tabelo Predlog finančnega plana za leto 2013).

 

         Računovodja R. Gruden je predlagala, da IO-ju SVIZ/IJS vsake 3 mesece poroča, kakšno je finančno stanje na računu sindikata, da bi ga ob morebitnih primanjkljajih na posameznih postavkah sproti usklajevali (če bo potrebno). Predlog smo z veseljem sprejeli.

 

Na poročilo o zaključnem računu sindikata IJS, ki je bil podan v zakonskem roku in skladno s finančnimi standardi za leto 2012, prisotni člani skupščine niso imeli pripomb.

 

 

Ad 4)

 

         L. Rajkovič nas je seznanila, da si nekateri naši bivši člani, upokojenci, želijo, da bi ostali člani sindikata SVIZ/IJS še naprej, saj bi s tem lahko izkoriščali nekatere naše sindikalne ugodnosti. Naše upokojene sodelavce predvsem zanima uporaba Atlantisa, saj vemo, da so zlasti med delavnikom v dopoldanskem času termini pogosto neizkoriščeni.

 

Sklep: Sindikalna zaupnica naj se pozanima, predvsem pri SVIZ-u Slovenije, kaj moramo storiti, da bi ljudje, ki so se upokojili, ostali naši člani še naprej in koristili nekatere naše ugodnosti.

 

        

Seja skupščine je bila končana ob 16.30.                              Zapisala: Metka Štraus

 

                                                                                     Pregledal: Jože Pungerčar

 

Ljubljana, 15. april 2013

 

 

 

Predsednik:             Cene Filipič

 

 

Podpredsednica:      Lidija Jarni

 

 

Podpredsednk         :        Dejan Ratkovič

 

 

Poslano:       - vsem članom IO SVIZ/IJS

                   - vsem članom NO SVIZ/IJS

                   - članom UO IJS (delegiranih z IJS)

                   - direktorju IJS

- v. d. sekretarke IJS

- predsedniku ZS IJS